Nieuws

Vragen art. 33 Plastic op akkers

Op dit moment loopt een aanvraag voor het plaatsen van regenkappen op een perceel van ca. 2 hectare (20.160 m2) in het buitengebied van Koningsbosch. Zulke regenkappen zijn een soort plastic tunnels met een hoogte van ongeveer 3 meter ter bescherming en teeltbevordering van bijvoorbeeld frambozen of aardbeien.

Lees verder

Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2017

Op 8 november keek elke partij terug en vooruit met betrekking tot de stand van zaken in onze gemeente tijdens de Algemene Beschouwingen. Hieronder het complete verhaal van GroenLinks waarop het college op 9 november reageerde.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Coming Out Dag 2017

Andermaal vraagt Groenlinks aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in onze gemeente. Nog steeds ervaren burgers met een andere seksuele geaardheid dan hetero-zijn vormen van intimidatie, pesten, discriminatie, onbegrip, achtergesteldheid en nadelen op school, bij het solliciteren en op het werk bijvoorbeeld. Dit heeft onder andere als gevolg dat lesbische, homo- en biseksuele jongeren landelijk al jaren vaker een poging tot zelfdoding doen dan heterojongeren, zelfs vijf keer zoveel. We nemen aan dat het aantal pogingen tot zelfdoding slechts het topje van de ijsberg is van jongeren en volwassenen die zich eenzaam of niet geaccepteerd voelen door de samenleving.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Lozingen op het oppervlaktewater

Op 12 september 2017 publiceerde Riwa-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven, haar jaarrapport 2016 over de kwaliteit van het Maaswater en het gebruik ervan voor de bereiding van drinkwater. In 2016 bleek de Maas 170 dagen te vies om drinkwater van te maken. GroenLinks is erg geschrokken van deze berichtgeving. Zo zorgden bij het innamepunt in Heel vorig jaar afvalstoffen uit de industrie voor 39% van de overschrijdingen, gewasbeschermingsmiddelen voor 35% en geneesmiddelen voor 25%. Extra punt van zorg is dat er door de klimaatverandering periodes met laagstaand water toenemen, m.n. in de zomer, waardoor de concentraties verontreinigende stoffen in verhouding toenemen. Zowel voor de bedrijven, agrariërs en apothekers, maar ook voor de gemeente is hier een rol weggelegd. We stelden een aantal vragen en kregen recent antwoord.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Windmolens Holtum-Noord

In de krant van 11 oktober 2017 lazen we dat de plannen voor vier windmolens op Holtum-Noord inmiddels in een vergevorderd stadium verkeren. Al eerder (motie vreemd tijdens raadsvergadering 22 september 2016) wezen wij op de noodzaak om inwoners van o.a. Baakhoven te kunnen laten participeren in het windmolenpark om zo draagvlak te creëren. Het college, bij monde van wethouder Wackers, kondigde echter daarop aan juist te zullen procederen tegen de windmolens op Holtum-Noord, indien nodig. Hij ontraadde de motie en beloofde alle beschikbare middelen te zullen inzetten om weerstand te bieden. De motie werd verworpen, het zij zo. GroenLinks blijft van mening dat als er windmolens worden geplaatst, de lokale bevolking dan op zijn minst daar in moet kunnen participeren.

Lees verder